Zmena správcu

Byt, nebytový priestor, alebo garáž sú vašim majetkom, o ktorý je nevyhnutné sa starať. Položte si otázku: „Som spokojný so stavom svojho majetku, s hospodárením s mojimi finančnými prostriedkami? Mám dostatok informácií?“ Ak odpoveď znie nie, nastal čas na zmenu správcu.

V prípade, že nás oslovíte, ponúkame vám odbornú pomoc, pripravíme vám podklady pre realizáciu zmeny správcu tak, aby ste dodržali všetky zákonné ustanovenia.

Správca, ktorému sa rozhodnete vypovedať Zmluvu o výkone správy často kladie vlastníkom prekážky, preto je dôležité striktne dodržať zákonné ustanovenia.

Aj keď sme zatiaľ od našich klientov výpoveď zo správy neobdržali veríme, že i túto situáciu ustojíme dôstojne a hlavne budeme vždy, za každých okolností rešpektovať vôľu vlastníkov. Náš vzťah s klientom je totiž založený na dôvere.


Postup pri zmene správcu

1. Zvolanie schôdze vlastníkov

Štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome doručí správcovi žiadosť o zvolanie schôdze vlastníkov. Ak správca do 15 dní od doručenia žiadosti schôdzu nezvolá, môžu zvolať schôdzu vlastníci. Oznámenie o schôdzi vlastníkov, spolu s programom musí byť písomné a doručené všetkým vlastníkom a správcovi v lehote 5 dní pred konaním schôdze.

2. Výpoveď správcovi

Na schôdzi vlastníkov musí byť prijaté uznesenie o výpovedi zo Zmluvy o výkone správy nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov. Výpovedná lehota je tri mesiace a v Zmluve o výkone správy nie je dohodnuté inak.

Výpoveď zo Zmluvy o výkone správy spolu so zápisnicou zo schôdze je potrebné doručiť správcovi. Počas plynutia výpovednej lehoty je potrebné oznámiť pôvodnému správcovi meno nového správcu a kontakt na nového správcu.

3. Výber nového správcu

Nový správca a jeho návrh Zmluvy o výkone správy podlieha tiež schváleniu na schôdzi vlastníkov a to nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov. Výber nového správcu môže byť zrealizovaný na tej istej schôdzi, na ktorej bol odvolaný pôvodný správca.

4. Prechod správy z pôvodného správcu na nového správcu

Pôvodný správca je povinný 30 dní pred skončením svojej činnosti, najneskôr v deň jej skončenia odovzdať vlastníkom:

  • správu o svojej činnosti
  • všetky písomné materiály súvisiace so správou bytového domu
  • vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia

Zároveň je pôvodný správca povinný previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na nový účet bytového domu zriadený novým správcom.

Rýchly kontakt
  033 77 40 309
0907 716 658
0903 912 352

  baumi@baumi.sk

  Úradné hodiny
Pondelok 13:00 - 17:00
Streda 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 12:00
OPATRENIA - COVID-19
Milí naši klienti, na základe Opatrenia UVZ SR číslo: OLP/2777/2020, zo dňa 29. 03. 2020 a v záujme ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že v čase od 30. 03. 2019 až do odvolania bude kancelária správcu na Staničnej ul. č. 41, 921 01 Piešťany zatvorená.

Samozrejme aj počas tejto mimoriadnej situácie Vám poskytujeme služby a Vaše požiadavky a potreby vybavujeme telefonicky na tel. č. 0907 716 658 alebo tel. č. 0903 912 352, alebo na elektronickej adrese: baumi@baumi.sk, alebo poštou na adrese: Staničná 41, 921 01 Piešťany.

Svoju žiadosť, alebo inú písomnosť nám môžete doručiť aj jej vhodením do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na prízemí hneď za vstupnými dverami do budovy - vpravo (Staničná 41, Piešťany). Na každú písomnosť uveďte prosím svoje telefónne číslo a iné kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.

Za porozumenie a zodpovedný prístup Vám ďakujeme a prajeme Vám pevné zdravie.

S úctou
Váš správca
Elektronizácia poskytovaných služieb
Vážení vlastníci, aktuálne pre vás pripravujeme elektronizáciu našich služieb. Elektronizáciou chceme dosiahnuť vyšší stupeň transparentnosti a komfortu poskytovaných služieb pre našich klientov.

Čítať ďalej...

Úver z ŠFRB
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať o možnosti získania výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu v rámci programu EU JESSICA II. Okrem zateplenia bytových domov, možno požadovať podporu aj na odstránenie systémových porúch, napr. výmena rozvodov v bytovom dome, výmena výťahov, vybudovanie bezbariérových prístupov.

Čítať ďalej...

Odborný seminár
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať, že Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov organizuje dňa 16.04.2015 v Trenčíne odborný seminár na tému „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie.“

Čítať ďalej...