Cenník

Služba Poplatok Úhrada
Poplatok za správu cena dohodou pri uzatváraní zmluvy/
1 byt, nebytový priestor, garáž
Vystavenie potvrdenia o vysporiadaní úhrad 5 € Hradí vlastník v rámci vyúčtovania
Vystavenie potvrdenia o veku domu 5 € Hradí vlastník v rámci vyúčtovania
Vystavenie potvrdenie o spotrebe médií v byte/NP 3 € Hradí vlastník v rámci vyúčtovania
Vyhotovenie potvrdení, vyjadrenia správcu, napr. stavebné úpravy, zmena kapacity istenia a pod. 5 € Hradí vlastník v rámci vyúčtovania
Kopírovanie dokladov/anonymizácia dokladov 0,25 €/strana Hradí vlastník v rámci vyúčtovania
Spracovanie opravného vyúčtovania v celom dome z dôvodu na strane vlastníka 6 €/byt/NP Hradí vlastník v rámci vyúčtovania
Spracovanie a podanie Žiadosti o stavebné povolenie (bez kolkov a overenia dokladov) 50 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Spracovanie a podanie ohlásenia stavby (bez kolkov a overenia dokladov) 30 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Spracovanie a podanie žiadosti o Kolaudačné konanie (bez kolkov a poplatkov za overenie dokladov) 30 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Spracovanie a podanie žiadosti o záber verejného priestranstva 20 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Zabezpečenie stanoviska (napr. stanovisko HaZZ, Obv. úradu životného prostredia, odd. ochrany vtáctva, vyznačenia právoplatnosti stav. povolenia a pod.) - bez kolkov a overenia dokladov 20 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Organizačná a administratívna činnosť pri rekonštrukcii a modernizácii domu, objektu, účasť na kontrolných dňoch 10 €/hod Fond prevádzky, údržby a opráv
Príprava a organizácia súťaže na výber dodávateľa 50 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Posudzovanie zmlúv s dodávateľmi, rokovania s dodávateľmi o zmluvných podmienkach 20 €/hod Fond prevádzky, údržby a opráv
Spracovanie dokladov a podanie žiadosti o poskytnutie komerčného bankového úveru (bez kolkov a poplatkov za overenie dokladov) 100 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Za spracovanie a zabezpečenie dokladov a podanie žiadosti o dotáciu, úveru zo ŠFRB, príp. iný podporný finančný program na obnovu BD (bez kolkov a poplatkov za overenie dokladov) 400 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Poplatok za úkony súvisiace so splatením úveru a ukončením úveru 150 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Ročná administrácia úverov komerčných bánk, ŠFRB, dotácií 40 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Spracovanie a odvod zrážkovej dane z príjmu z prenájmu 30 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Odpis meračov v inom termíne, t.j. temíne individuálne dohodnutom na základe požiadavky vlastníka 15 € Hradí vlastník vo vyúčtovaní
Odstraňovanie závad, drobná údržba a opravy (cena bez materiálu) 11 €/hod Fond prevádzky, údržby a opráv
Dozorovanie nízkotlakových plynových kotolní cena dohodou Fond prevádzky, údržby a opráv
Za výjazd, identifikáciu poruchy a zabránenie vzniku ďalších skôd pri poruchách v bytovom dome a jeho príslušenstve v čase: počas pracovných dní od 18.00 hod do 06.00 hod a počas víkendov a sviatkov 20 €/hod Fond prevádzky, údržby a opráv / Hradí vlastník v rámci vyúčtovania
Poplatok za druhú a ďalšiu schôdzu vlastníkov počas kalendárneho roka na rámec zákonných povinností - účasť správcu, vrátane organizácie schôdze, vyhotovenia zápisu 20 €/hod Fond prevádzky, údržby a opráv
Poplatok za prípravu druhého a ďalších písomných hlasovaní v kalendárnom roku, 1 € byt/NP/garáž, min. 20 €, max. 70 € 20 až 70 € Fond prevádzky, údržby a opráv
Administratívne práce - vypracovanie výstupov a spracovanie údajov a podkladov nad rámec zmluvy o výkone správy 15 €/hod Fond prevádzky, údržby a opráv
Vymáhanie pohľadávok vlastníkov + exekúcie (vrátanie vypracovania rôzných zmlúv + poradenstva a pod.) Podľa platného cenníka oslovenej advokátskej kancelárie FPUaO / Hradí vlastník v rámci žaloby, exekúcie
Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatku - žaloba 40 € Hradí vlastník v rámci žaloby
Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatku - exekúcia 20 € Hradí vlastník v rámci exekúcie
Príprava podkladov - dobrovoľná dražba 200 € Hradí vlastník v rámci dražby
Spracovanie splátkového kalendára dlžníka (Hradí vlastník/dlžník) 20 € Hradí vlastník v rámci vyúčtovania
Účasť konateľa alebo zamestnanca správcu na súdnom pojednávaní 50 € vlastník v rámci žaloby, exekúcie
Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV (na byt, resp. nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka) 20 € Hradí vlastník v rámci vyúčtovania
Spolupráca s orgánmi štátnej správy pri žiadosti o sprístupnenie kamerových záznamov 25 €/hod Fond prevádzky, údržby a opráv

Nie sme plátcom DPH.

Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2019.

Správca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny predmetného sadzobníka.

Rýchly kontakt
  033 77 40 309
0907 716 658
0903 912 352

  baumi@baumi.sk

  Úradné hodiny
Pondelok 13:00 - 17:00
Streda 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 12:00
OPATRENIA - COVID-19
Milí naši klienti, na základe Opatrenia UVZ SR číslo: OLP/2777/2020, zo dňa 29. 03. 2020 a v záujme ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že v čase od 30. 03. 2019 až do odvolania bude kancelária správcu na Staničnej ul. č. 41, 921 01 Piešťany zatvorená.

Samozrejme aj počas tejto mimoriadnej situácie Vám poskytujeme služby a Vaše požiadavky a potreby vybavujeme telefonicky na tel. č. 0907 716 658 alebo tel. č. 0903 912 352, alebo na elektronickej adrese: baumi@baumi.sk, alebo poštou na adrese: Staničná 41, 921 01 Piešťany.

Svoju žiadosť, alebo inú písomnosť nám môžete doručiť aj jej vhodením do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na prízemí hneď za vstupnými dverami do budovy - vpravo (Staničná 41, Piešťany). Na každú písomnosť uveďte prosím svoje telefónne číslo a iné kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.

Za porozumenie a zodpovedný prístup Vám ďakujeme a prajeme Vám pevné zdravie.

S úctou
Váš správca
Elektronizácia poskytovaných služieb
Vážení vlastníci, aktuálne pre vás pripravujeme elektronizáciu našich služieb. Elektronizáciou chceme dosiahnuť vyšší stupeň transparentnosti a komfortu poskytovaných služieb pre našich klientov.

Čítať ďalej...

Úver z ŠFRB
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať o možnosti získania výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu v rámci programu EU JESSICA II. Okrem zateplenia bytových domov, možno požadovať podporu aj na odstránenie systémových porúch, napr. výmena rozvodov v bytovom dome, výmena výťahov, vybudovanie bezbariérových prístupov.

Čítať ďalej...

Odborný seminár
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať, že Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov organizuje dňa 16.04.2015 v Trenčíne odborný seminár na tému „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie.“

Čítať ďalej...