Poskytujeme služby

Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  komplexná správa bytových domov a polyfunkčných objektov v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov.
Pre spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB)
  poskytujeme služby na základe požiadavky SVB v rozsahu mandátnej zmluvy.
Pre polyfunkčné objekty a ich vlastníkov
  poskytujeme služby na základe požiadavky vlastníkov v rozsahu zmluvy.

 

Pri preberaní domu, polyfunkčného objektu do našej správy poskytneme vlastníkom komplexný servis súvisiaci so zmenou správcu v súlade so zákonom. Zároveň po prevzatí zrealizujeme audit bytového alebo polyfunkčného objektu a navrhneme efektívnu prevádzku a výkon správy v celom rozsahu.

 

Ekonomická oblasť

 • vedenie samostatného bankového účtu
 • vedenie účtovníctva individuálne pre každý dom, objekt v súlade so zákonom (dva samostatné analytické účty)
 • vedenie pokladne
 • vystavovanie objednávok, úhrada faktúr
 • evidencia úhrad vlastníkov
 • evidencia nedoplatkov, neplatičov
 • vyhotovovanie predpisov mesačných záloh vlastníkom
 • vyhotovenie vyúčtovania preddavkov vlastníkom za plnenie a za fond prevádzky, údržby a opráv
 • plnenie zákonných daňových a poplatkových povinností

Oblasť prevádzky

 • zabezpečenie revízií a odborných prehliadok
 • zabezpečenie opráv a údržby
 • zabezpečenie upratovania
 • zabezpečenie dodávok - voda, teplo, plyn, elektrina (zmluvy a komunikácia s dodávateľmi)
 • zabezpečenie poistenia
 • pravidelné obhliadky technického stavu
 • havarijná služba
 • zabezpečenie prevádzky spoločných zariadení (kotolne, výťahy)
 • zabezpečovanie údržby priľahlých plôch
 • zabezpečenie dezifekcie, dezinsekcie a deratizácie

Oblasť organizačno administratívna

 • organizačná príprava a zabezpečenie schôdze vlastníkov
 • príprava a predloženie ročného plánu opráv
 • príprava a predloženie správy o činnosti
 • návrh výšky príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • príprava a poskytovanie informácií vlastníkom - o neplatičoch, o hospodárení domu, objektu
 • evidencia technickej dokumentácie domu
 • evidovanie a správa údajov o vlastníkoch a počte užívateľov
 • zavedenie a správa intranetovej stránky domu, objektu (interná webová stránka)
 • zabezpečovanie informovanosti vlastníkov o aktivitách v dome, objekte

Oblasť právna

 • evidencia zmlúv domu, objektu
 • vyhotovovanie zmlúv o výkone správy pre nových vlastníkov - pristúpenie
 • rokovania s dodávateľmi o zmluvných podmienkach
 • upomienky neplatičom
 • príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatkov
 • zastupovanie vlastníkov pred orgánmi verejnej správy

Služby nadväzujúce na výkon správy bytového domu a polyfunkčného objektu, ktoré pre vás vieme zabezpečiť

 • organizačno administratívna činnosť pri rekonštrukcii a modernizácii domu, objektu
 • zabezpečenie úveru, alebo zmluvy o zabezpečení úveru
 • tvorba, posudzovanie zmlúv s dodávateľmi
 • zabezpečenie dotácie, príspevku
 • zabezpečenie výberu dodávateľov - súťaž
 • zabezpečenie vymáhania pohľadávok - súdne podania
 • odstraňovanie závad, drobná údržba a opravy
 • dozorovanie nízkotlakových plynových kotolní
 • odpisy meračov médií v termíne určenom vlastníkom
 • poradenstvo v oblasti správy domov a objektov - analýzy, návrhy efektívnej prevádzky, aplikácie zákonných noriem
Rýchly kontakt
  033 77 40 309
0907 716 658
0903 912 352

  baumi@baumi.sk

  Úradné hodiny
Pondelok 13:00 - 17:00
Streda 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 12:00
OPATRENIA - COVID-19
Milí naši klienti, na základe Opatrenia UVZ SR číslo: OLP/2777/2020, zo dňa 29. 03. 2020 a v záujme ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že v čase od 30. 03. 2019 až do odvolania bude kancelária správcu na Staničnej ul. č. 41, 921 01 Piešťany zatvorená.

Samozrejme aj počas tejto mimoriadnej situácie Vám poskytujeme služby a Vaše požiadavky a potreby vybavujeme telefonicky na tel. č. 0907 716 658 alebo tel. č. 0903 912 352, alebo na elektronickej adrese: baumi@baumi.sk, alebo poštou na adrese: Staničná 41, 921 01 Piešťany.

Svoju žiadosť, alebo inú písomnosť nám môžete doručiť aj jej vhodením do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na prízemí hneď za vstupnými dverami do budovy - vpravo (Staničná 41, Piešťany). Na každú písomnosť uveďte prosím svoje telefónne číslo a iné kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.

Za porozumenie a zodpovedný prístup Vám ďakujeme a prajeme Vám pevné zdravie.

S úctou
Váš správca
Elektronizácia poskytovaných služieb
Vážení vlastníci, aktuálne pre vás pripravujeme elektronizáciu našich služieb. Elektronizáciou chceme dosiahnuť vyšší stupeň transparentnosti a komfortu poskytovaných služieb pre našich klientov.

Čítať ďalej...

Úver z ŠFRB
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať o možnosti získania výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu v rámci programu EU JESSICA II. Okrem zateplenia bytových domov, možno požadovať podporu aj na odstránenie systémových porúch, napr. výmena rozvodov v bytovom dome, výmena výťahov, vybudovanie bezbariérových prístupov.

Čítať ďalej...

Odborný seminár
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať, že Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov organizuje dňa 16.04.2015 v Trenčíne odborný seminár na tému „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie.“

Čítať ďalej...